หลักธรรม

แนวคิดวิถีพุทธกับการแก้ปัญหาสังคมไทย ควรเป็นแบบไหน

หลักธรรม การนำ หลักธรรม ของศาสนาพุทธมาใช้ จะช่วยให้การแก้ปัญหาสังคมไทยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้หรือไม่ เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องทำงานร่วมกัน ลองมาดูแนวคิดการแก้ปัญหาสังคมไทยในอุดมคติว่า จะเป็นไปได้หรือไม่ หากทำได้สังคมไทยจะน่าอยู่มากขึ้นหรือไม่ บทความนี้จะนำเสนอ วิธีการแก้ปัญหาสังคมไทยแนวคิดวิถีพุทธ มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

 

การพึ่งพาตนเอง

คนเราเกิดมาแล้วก็ย่อมมีการฝึกให้พึ่งพาตนเองตั้งแต่เป็นเด็กเล็ก โดยการหัดตักข้าวกินเอง อาบน้ำเอง เมื่อโตขึ้นมาก็สามารถทำกิจกรรมอื่นๆ อีกหลายอย่าง แต่ในความเป็นจริง ตามหลักพระพุทธศาสนาการพึ่งพาตนเองยังมีข้อปลีกย่อยอีกหลายอย่างเช่น

 

การเคารพตัวเอง

เชื่อมั่นในความสามารถที่จะกระทำการใดๆ ให้สำเร็จได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ทำให้เป็นตัวปัญหาหรือเป็นภาระแก่ผู้อื่น

 

การปฏิบัติคุณธรรมพึ่งตนเองให้เป็นกิจนิสัย

จะเป็นการสร้างตนเองให้มีคุณค่า มีความสำคัญและจะทำให้ผู้นั้นมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิต มีความมั่นใจในการทำงาน และมีความกระตือรือร้นที่จะทำงานต่างๆ โดยไม่ต้องรอขอความช่วยเหลือจากใคร เมื่อมีงานกิจกรรมหรือการกระทำสิ่งต่างๆ ตั้งแต่งานเล็กน้อยไปถึงงานที่ใหญ่ๆ ถึงแม้งานจะสลับซับซ้อนก็จะสามารถใช้ความพยายามจนทำสิ่งนั้นได้สำเร็จด้วยความสามารถของตนเอง บุคคลนั้นจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย ไม่เกิดความเบื่อหน่าย ท้อแท้ใจในชีวิต และไม่ต้องไปหวังเพื่อขอรอรับความช่วยเหลือจากใคร

 

สิ่งที่ควรมีประจำใจสำหรับผู้ต้องการแก้ปัญหาสังคมไทย คือ พรหมวิหาร 4

ธรรมะประจำใจที่ปุถุชนควรมีเพื่อคอยกำกับกายใจให้เดินบนทางที่ถูกต้อง ไม่ลำเอียงมีความเที่ยงธรรม ใช้ชีวิตบนครรลองของความถูกต้อง โดยมีหลักที่ต้องนำมาใช้ 4 ข้อคือ

1.เมตตา

คือมีความรัก ความปราถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย อยากเห็นผู้อื่นมีความสุข และมีความห่วงใยต่อกัน เมื่อพบเห็นคนหรือสัตว์กำลังลำบากก็ยื่นมือช่วยเหลือด้วยจิตใจที่เป็นสุขไม่หวังสิ่งใดๆ ตอบแทน

 

2.ความกรุณา

เมื่อพบเห็นผู้อื่นมีความทุกข์ เกิดความสงสาร มีใจยินดีที่จะช่วยให้เขาพ้นทุกข์ และอยากให้เขามีความสุข ให้คิดว่าทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกัน ก็จะเกิดความรักปรารถนาดีต่อกัน สังคมจะน่าอยู่มีความสงบสุขมากขึ้น

 

3.มุทิตา

รู้สึกยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดี มีสุข ด้วยการแสดงออกถึงความรู้สึกยินดีอย่างจริงใจ ไม่มีความอิจฉาริษยาต่อกัน ก็จะช่วยลดความขัดแย้งที่เกิดจากการชิงดีชิงเด่นลงได้

 

4.อุเบกขา

มีความเป็นกลางจิตใจไม่เอนเอียง หรือมีอคติต่อกัน อีกทั้งควรวางเฉยในกิจที่ไม่ควรทำด้วยใจสงบ ปล่อยให้กรรมเป็นตัวกำหนดตามเหตุผลที่ควรจะเป็น รู้เพียงว่าตนได้ทำหน้าที่ของตัวเองดีแล้ว

 

หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นสิ่งที่นำมาปรับใช้ได้ทุกยุคสมัย หากผู้มีปัญญานำมาใช้ในการแก้ปัญหาสังคม จะเป็นสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้ง่ายกว่าการไปหยิบยกโมเดลตะวันตก เพราะวิถีพุทธเป็นสิ่งที่คนไทยได้สัมผัสซึมซับเป็นพื้นฐานในจิตใจอยู่เป็นบางส่วนแล้ว ขาดเพียงการสานต่อเท่านั้นเอง อีกทั้งการใช้แนวทางนี้ในการแก้ไขปัญหา ก็จะได้ผลทางด้านอื่นๆ ตามมาอีกหลายอย่างซึ่งช่วยแก้ปัญหาสังคมไทยได้แน่นอน

 

 

ขอขอบคุณ : https://freechristiancontent.org

 

หลักธรรมคำสอน

หลักธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จ มีเรื่องใดบ้าง

หลักธรรมคำสอน หลักธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จในการทำงานนอกจากจะใช้ความสามารถเฉพาะทาง ที่ทุกคนมีอยู่แล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ คือ

อ่านต่อ »
หลักคุณธรรม

หลักคุณธรรมพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน ทุกคนควรจะต้องมีประจำใจ

หลักคุณธรรม เกิดเป็นมนุษย์จะมีข้อแตกต่างจากสัตว์อื่น คือการคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงมีศีลธรรมอันดีงามในการใช้ชีวิต และการทำงานที่ทุกคนต้องมี

อ่านต่อ »
การจัดระเบียบสังคม

ศาสนากับการจัดระเบียบสังคม มีความเป็นไปได้หรือไม่ ควรทำอย่างไรบ้าง

การจัดระเบียบสังคม  เป็นการจัดระเบียบอย่างมีระบบด้วยการวางรูปแบบของพฤติกรรมของคนในสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในอดีตการที่จะรวบรวบรวมผู้คน ให้มาอยู่ในปกครองได้ดีนั้น

อ่านต่อ »
หลักธรรมคำสอน

หลักธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จ มีเรื่องใดบ้าง

หลักธรรมคำสอน หลักธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จในการทำงานนอกจากจะใช้ความสามารถเฉพาะทาง ที่ทุกคนมีอยู่แล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ คือ

อ่านต่อ »
หลักคุณธรรม

หลักคุณธรรมพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน ทุกคนควรจะต้องมีประจำใจ

หลักคุณธรรม เกิดเป็นมนุษย์จะมีข้อแตกต่างจากสัตว์อื่น คือการคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงมีศีลธรรมอันดีงามในการใช้ชีวิต และการทำงานที่ทุกคนต้องมี

อ่านต่อ »
การจัดระเบียบสังคม

ศาสนากับการจัดระเบียบสังคม มีความเป็นไปได้หรือไม่ ควรทำอย่างไรบ้าง

การจัดระเบียบสังคม  เป็นการจัดระเบียบอย่างมีระบบด้วยการวางรูปแบบของพฤติกรรมของคนในสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในอดีตการที่จะรวบรวบรวมผู้คน ให้มาอยู่ในปกครองได้ดีนั้น

อ่านต่อ »