หลักคุณธรรม

หลักคุณธรรมพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน ทุกคนควรจะต้องมีประจำใจ

หลักคุณธรรม เกิดเป็นมนุษย์จะมีข้อแตกต่างจากสัตว์อื่น คือการคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงมีศีลธรรมอันดีงามในการใช้ชีวิต และการทำงานที่ทุกคนต้องมี การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน เป็นการทำงานอย่างมีจิตใจสำนึกถูกวิธี เป็นขั้นตอน มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นในสังคม หลักคุณธรรม ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้

 

1.มีความซื่อสัตย์ ในการทำงาน

ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติงานด้วยความจริงใจ ไม่คดโกงหรือหลอกลวงผู้อื่น จะทำให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ร่วมงานทุกฝ่าย

 

2.มีความเสียสละ

ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น คุณจะต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว รู้จักการให้ มีการแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน อีกทั้งควรเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และอุทิศตนเพื่อการทำงาน จึงจะได้รับความรักและความนับถือจากเพื่อนผู้ร่วมงาน

 

3.มีความยุติธรรม

ความยุติธรรมอยู่ที่ไหนทุกคนก็ชอบ ในการทำงานก็เช่นกัน ต้องไม่มีลำเอียงโดยเฉพาะหัวหน้างานจะต้องเที่ยงธรรมต่อลูกน้อง ไม่มีอคติกับเรื่องต่างๆ ที่ได้ยินหรือได้รับฟัง จึงจะเป็นที่น่านับถือของผู้ร่วมงาน

 

4.มีความประหยัด

ความประหยัดเป็นข้อดีทั้งตนเองและในการทำงาน การรู้จักอดออม ไม่ฟุ่มเฟือย การคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้สิ่งของต่างๆ โดยการนำสิ่งที่เหลือใช้ หรือสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วมาดัดแปลง ซ่อมแซม หรือแก้ไข เพื่อใช้ในการทำงาน จะช่วยให้มีความประหยัดมากขึ้น

 

5.มีความขยันและอดทน

ในการทำงานคุณจะต้องมีความมุ่งมั่นต่องานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้งานนั้นบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้ เมื่อพบปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงาน ให้นำปัญหาหรืออุปสรรคนั้นมาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ก็จะเป็นบทเรียนที่ทำให้เราแข็งแกร่งและพร้อมที่จะก้าวสู่งานต่อไปได้อย่างมั่นคง

 

6.มีความรับผิดชอบ

ในการทำงานต้องมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ผู้ร่วมงาน ลูกค้า และสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพมาผลิตสินค้า รวมทั้งไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมด้วยถือว่ามีความรับผิดชอบต่อสังคมได้ดี

 

7.มีความตรงต่อเวลา

การตรงต่อเวลาเป็นวินัยพื้นฐานในการทำงาน ผู้ที่มีความตรงต่อเวลา ไม่มาทำงานสาย และต้องส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามกำหนด เพราะหากไม่ส่งงานตามกำหนดจะทำให้ผู้ที่ทำงานต่อจากคุณได้รับผลกระทบ และจะทำให้งานนั้นไม่เสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งสร้างความเสียหายต่อองค์กรได้

 

สิ่งที่จะช่วยให้สังคมในที่ทำงานน่าอยู่ ก็จากการที่ทุกคนมีคุณธรรม 7 ประการตามที่กล่าวมาแล้ว เมื่อสังคมเล็กๆ จากที่ทำงานหลายๆ จุดรวมกันก็ทำให้เกิดเป็นสังคมหมู่มาก ก็จะทำให้เกิดเป็นสิ่งดีงามเกิดขึ้นอีกหลายแห่งหลายองค์กร ก็ทำให้คนในชาติมีการพัฒนามากขึ้นได้

 

ขอขอบคุณ : https://freechristiancontent.org

 

หลักธรรมคำสอน

หลักธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จ มีเรื่องใดบ้าง

หลักธรรมคำสอน หลักธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จในการทำงานนอกจากจะใช้ความสามารถเฉพาะทาง ที่ทุกคนมีอยู่แล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ คือ

อ่านต่อ »
การจัดระเบียบสังคม

ศาสนากับการจัดระเบียบสังคม มีความเป็นไปได้หรือไม่ ควรทำอย่างไรบ้าง

การจัดระเบียบสังคม  เป็นการจัดระเบียบอย่างมีระบบด้วยการวางรูปแบบของพฤติกรรมของคนในสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในอดีตการที่จะรวบรวบรวมผู้คน ให้มาอยู่ในปกครองได้ดีนั้น

อ่านต่อ »
คำสอนของพระพุทธเจ้า

เมื่อนำหลักธรรมนำทางชีวิต จะช่วยแก้ปัญหาให้ได้ดีจริงหรือ

คำสอนของพระพุทธเจ้า การใช้ชีวิตประจำวัน หากมีการนำหลักธรรม มาเป็นแนวทางจะช่วยแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้จริงหรือไม่ บทความนี้อยากให้คุณได้รู้จักกับวิธีการคิด

อ่านต่อ »
หลักธรรมคำสอน

หลักธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จ มีเรื่องใดบ้าง

หลักธรรมคำสอน หลักธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จในการทำงานนอกจากจะใช้ความสามารถเฉพาะทาง ที่ทุกคนมีอยู่แล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ คือ

อ่านต่อ »
การจัดระเบียบสังคม

ศาสนากับการจัดระเบียบสังคม มีความเป็นไปได้หรือไม่ ควรทำอย่างไรบ้าง

การจัดระเบียบสังคม  เป็นการจัดระเบียบอย่างมีระบบด้วยการวางรูปแบบของพฤติกรรมของคนในสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในอดีตการที่จะรวบรวบรวมผู้คน ให้มาอยู่ในปกครองได้ดีนั้น

อ่านต่อ »
คำสอนของพระพุทธเจ้า

เมื่อนำหลักธรรมนำทางชีวิต จะช่วยแก้ปัญหาให้ได้ดีจริงหรือ

คำสอนของพระพุทธเจ้า การใช้ชีวิตประจำวัน หากมีการนำหลักธรรม มาเป็นแนวทางจะช่วยแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้จริงหรือไม่ บทความนี้อยากให้คุณได้รู้จักกับวิธีการคิด

อ่านต่อ »