การจัดระเบียบสังคม

ศาสนากับการจัดระเบียบสังคม มีความเป็นไปได้หรือไม่ ควรทำอย่างไรบ้าง

การจัดระเบียบสังคม  เป็นการจัดระเบียบอย่างมีระบบด้วยการวางรูปแบบของพฤติกรรมของคนในสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในอดีตการที่จะรวบรวบรวมผู้คน ให้มาอยู่ในปกครองได้ดีนั้น ผู้นำจำเป็นต้องมีบุคลิกน่าเชื่อถือ กล้าหาญ มีน้ำใจ และมีความรักปรารถนาดีต่อผู้ตาม จึงจะได้รับการยอมรับในหมู่กลุ่มและได้เป็นผู้นำกลุ่ม ชนเผ่า และผู้ปกครองเมืองเหล่านั้น โดยมีกฎระเบียบแบบแผนต่างๆ ที่ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อให้การอยู่รวมกันมีระเบียบวินัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเมื่อมีใครทำผิดกฎที่วางไว้ก็จะได้รับโทษตามกฎ ทั้งนี้ก็เพื่อความสงบสุขของสังคม สำหรับปัจจุบันนี้หากจะใช้ศาสนา เป็นตัวกำหนดกฎเกณฑ์ใน การจัดระเบียบสังคม พอจะมีแนวทางว่าเป็นไปได้หรือไม่มาดูกัน

 

บทบาทของผู้นำที่จะปกครองคนจำนวนมาก

ผู้นำทางศาสนานับว่ามีบทบาทสำคัญ ในการที่จะช่วยจัดระเบียบสังคมให้ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ แต่การที่จะให้คนในชุมชนมีการเคารพ และปฏิบัติตามกฏกติกาของสังคมที่วางไว้ จำเป็นต้องมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวบุคคลเป็นสำคัญ หากผู้นำทางศาสนาเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีแล้ว การที่จะเป็นผู้วางกฎระเบียบให้ผู้อื่นปฏิบัติตามนั้น จึงเป็นเรื่องง่าย เนื่องจากในยุคปัจจุบันนี้ ผู้คนมีการใช้ความเชื่อควบคู่ไปกับการแสวงหาความจริง ที่สามารถพิสูจน์ได้ จึงทำให้ความศรัทธาและความน่าเชื่อถือมากขึ้น ความเป็นจริงของสังคมมีอยู่ว่า เราไม่อาจแยกปัจเจกบุคคลกับสังคมออกจากกันได้ เมื่อมีมนุษย์ก็ต้องมีสังคม  ก็ต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมด้วย

 

สังคมตัวอย่างที่มีระเบียบแบบแผน โดยมีผู้นำเป็นผู้ทำงานด้านศาสนาอยู่ที่ไหนบ้าง

 

หากมีใครคนใดเคยสนใจชีวิตกับธรรมชาติ ก็อาจจะเคยได้ยินสถานที่แห่งหนึ่งที่จัดตั้งโดยพระสงฆ์รูปหนึ่งที่มีความรู้ทั้งทางโลกทางธรรม และจิตวิญญาณ สามารถไขข้อข้องใจในพระไตรปิฎกของพระพุทธองค์ได้อย่างแจ่มแจ้ง ในขณะเดียวกันก็ได้ช่วยแก้ปัญหาปากท้องของชาวบ้าน ช่วยชี้แนวทางให้ทำมาหากินกันได้อย่างพอเพียง เหมือนกับครอบครัวชาวอโศก ที่ได้รับอยู่ทุกวันนี้ ล้วนมาจากการหล่อหลอมรวมของคนที่มีศีลเสมอกัน ได้มาอยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน ทุกครอบครัวสามารถเพิ่งตนเองได้ มีศีล สมาธิ และมีปัญญา อยู่ในตัวตนของทุกคน ครอบครัวการทำงานทุกขั้นตอนก็อาศัยศีลทาน บารมี

 

เกิดครอบครัวปฏิบัติศีล

 

เมื่อมีศีลกันทั่วทุกคนแล้ว ถึงได้มีสิทธิ์ที่จะไปอยู่รวมกันในหมู่บ้านของผู้มีศีล ทำมาหากินด้วยอาชีพเกษตรกรรม มีผลผลิตออกมาจำหน่ายให้คนข้างนอก ได้ซื้อหาในราคาถูกกว่าท้องตลาด และไร้สารเคมี ในการรวมกลุ่มกันก็มีกฎระเบียบข้อบังคับที่วางไว้ให้ทุกคนปฏิบัติ และไม่ค่อยมีผู้ใดที่จะทำผิดกฎ เพราะสังคมแห่งนี้เป็นสังคมที่สมบรูณ์แบบ มีหนึ่งเดียวในโลก ที่ใช้ศีลปกครองคนให้อยู่ในระเบียบวินัย หากอยากทราบว่าศาสนามีส่วนช่วยในการจัดระเบียบสังคมหรือไม่ให้สังเกตุเมื่อยามชาวบ้านเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ เช่นน้ำท่วม ก็จะพบเห็นได้ว่ามีกลุ่มคนที่ได้รับการอมรมศีลให้ออกมาบำเพ็ญทานบารมี ด้วยการนำสิ่งของมาช่วยเหลือชาวบ้านโดยทั่วหน้า แต่หลบเลี่ยงที่จะออกสื่อ นั่นคือ มูลนิธิกองทัพธรรม ที่พร้อมจะช่วยเหลือสนับสนุนชาวบ้านทันทีที่เกิดเหตุเดือดร้อน

 

การจัดระเบียบสังคมด้วยการใช้ศีล เป็นตัวนำโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีศีลเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว นับว่าเป็นเรื่องง่าย เพราะผู้มีศีลยอมเข้าใจ และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น รวมถึงมีความปรารถนาดีที่จะให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็น การใช้ศาสนานำทางในการจัดระเบียบสังคมก็สามารถทำได้ แต่ทั้งนี้ต้องอาศัยความละเอียดอ่อนของจิตใจ และอารมณ์เป็นสำคัญ จึงจะทำให้ผู้ที่เข้ามาในสังคมนี้ยอมรับเงื่อนไข กติกาของสังคมที่จะอยู่ร่วมกัน และที่สำคัญศาสนาทุกศาสนา หากสนใจศึกษาก็สามารถขัดเกลาจิตใจให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน และมองเห็นประโยชน์ของสังคมในการอยู่ร่วมกัน ก็ย่อมที่จะทำให้การจัดระเบียบสังคมเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น

 

ขอขอบคุณ : https://freechristiancontent.org

 

หลักธรรมคำสอน

หลักธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จ มีเรื่องใดบ้าง

หลักธรรมคำสอน หลักธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จในการทำงานนอกจากจะใช้ความสามารถเฉพาะทาง ที่ทุกคนมีอยู่แล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ คือ

อ่านต่อ »
หลักคุณธรรม

หลักคุณธรรมพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน ทุกคนควรจะต้องมีประจำใจ

หลักคุณธรรม เกิดเป็นมนุษย์จะมีข้อแตกต่างจากสัตว์อื่น คือการคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงมีศีลธรรมอันดีงามในการใช้ชีวิต และการทำงานที่ทุกคนต้องมี

อ่านต่อ »
คำสอนของพระพุทธเจ้า

เมื่อนำหลักธรรมนำทางชีวิต จะช่วยแก้ปัญหาให้ได้ดีจริงหรือ

คำสอนของพระพุทธเจ้า การใช้ชีวิตประจำวัน หากมีการนำหลักธรรม มาเป็นแนวทางจะช่วยแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้จริงหรือไม่ บทความนี้อยากให้คุณได้รู้จักกับวิธีการคิด

อ่านต่อ »
หลักธรรมคำสอน

หลักธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จ มีเรื่องใดบ้าง

หลักธรรมคำสอน หลักธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จในการทำงานนอกจากจะใช้ความสามารถเฉพาะทาง ที่ทุกคนมีอยู่แล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ คือ

อ่านต่อ »
หลักคุณธรรม

หลักคุณธรรมพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน ทุกคนควรจะต้องมีประจำใจ

หลักคุณธรรม เกิดเป็นมนุษย์จะมีข้อแตกต่างจากสัตว์อื่น คือการคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงมีศีลธรรมอันดีงามในการใช้ชีวิต และการทำงานที่ทุกคนต้องมี

อ่านต่อ »
คำสอนของพระพุทธเจ้า

เมื่อนำหลักธรรมนำทางชีวิต จะช่วยแก้ปัญหาให้ได้ดีจริงหรือ

คำสอนของพระพุทธเจ้า การใช้ชีวิตประจำวัน หากมีการนำหลักธรรม มาเป็นแนวทางจะช่วยแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้จริงหรือไม่ บทความนี้อยากให้คุณได้รู้จักกับวิธีการคิด

อ่านต่อ »